User

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  รายงานจำนวนนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน  
ชื่อสถาบันการศึกษา :

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ลำดับชื่อชนิดกีฬา หญิง ชาย รวม
1 กอล์ฟ088
2 เซปักตะกร้อ044
3 เทเบิลเทนนิส000
4 แบดมินตัน437
5 ประกวดร้องเพลงประกอบจินตลีลา000
6 เปตอง000
7 ฟุตซอล01212
8 ฟุตบอล022
9 ลอนเทนนิส123
10 วอลเลย์บอล (ผสม)10919
11 แชร์บอล000
12 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ชักเย่อ)000
13 หมากกระดาน022
14 แอร์โรบิกแดนซ์112
15 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ขาโถกเถก)000
16 เกมส์เบ็ดเตล็ด (วิ่งกระสอบ)000
17 เกมส์เบ็ดเตล็ด (วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน)000
18 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ทอยกอล์ฟ)000
รวมจำนวนนักกีฬาที่ส่งร่วมเข้าแข่งขัน164359

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ลำดับชื่อชนิดกีฬา หญิง ชาย รวม
1 กอล์ฟ22022
2 เซปักตะกร้อ055
3 เทเบิลเทนนิส448
4 แบดมินตัน6814
5 ประกวดร้องเพลงประกอบจินตลีลา7310
6 เปตอง7714
7 ฟุตซอล01414
8 ฟุตบอล03030
9 ลอนเทนนิส358
10 วอลเลย์บอล (ผสม)7916
11 แชร์บอล20020
12 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ชักเย่อ)4610
13 หมากกระดาน347
14 แอร์โรบิกแดนซ์505
15 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ขาโถกเถก)112
16 เกมส์เบ็ดเตล็ด (วิ่งกระสอบ)246
17 เกมส์เบ็ดเตล็ด (วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน)336
18 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ทอยกอล์ฟ)112
รวมจำนวนนักกีฬาที่ส่งร่วมเข้าแข่งขัน75124199

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ลำดับชื่อชนิดกีฬา หญิง ชาย รวม
1 กอล์ฟ01010
2 เซปักตะกร้อ022
3 เทเบิลเทนนิส000
4 แบดมินตัน336
5 ประกวดร้องเพลงประกอบจินตลีลา000
6 เปตอง448
7 ฟุตซอล01919
8 ฟุตบอล02929
9 ลอนเทนนิส022
10 วอลเลย์บอล (ผสม)4711
11 แชร์บอล10010
12 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ชักเย่อ)000
13 หมากกระดาน123
14 แอร์โรบิกแดนซ์000
15 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ขาโถกเถก)000
16 เกมส์เบ็ดเตล็ด (วิ่งกระสอบ)000
17 เกมส์เบ็ดเตล็ด (วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน)000
18 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ทอยกอล์ฟ)000
รวมจำนวนนักกีฬาที่ส่งร่วมเข้าแข่งขัน2278100

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ลำดับชื่อชนิดกีฬา หญิง ชาย รวม
1 กอล์ฟ088
2 เซปักตะกร้อ044
3 เทเบิลเทนนิส123
4 แบดมินตัน21012
5 ประกวดร้องเพลงประกอบจินตลีลา000
6 เปตอง5611
7 ฟุตซอล01919
8 ฟุตบอล02222
9 ลอนเทนนิส257
10 วอลเลย์บอล (ผสม)347
11 แชร์บอล20020
12 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ชักเย่อ)000
13 หมากกระดาน000
14 แอร์โรบิกแดนซ์404
15 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ขาโถกเถก)000
16 เกมส์เบ็ดเตล็ด (วิ่งกระสอบ)000
17 เกมส์เบ็ดเตล็ด (วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน)000
18 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ทอยกอล์ฟ)000
รวมจำนวนนักกีฬาที่ส่งร่วมเข้าแข่งขัน3780117

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ลำดับชื่อชนิดกีฬา หญิง ชาย รวม
1 กอล์ฟ11718
2 เซปักตะกร้อ055
3 เทเบิลเทนนิส257
4 แบดมินตัน6612
5 ประกวดร้องเพลงประกอบจินตลีลา000
6 เปตอง066
7 ฟุตซอล000
8 ฟุตบอล077
9 ลอนเทนนิส000
10 วอลเลย์บอล (ผสม)7714
11 แชร์บอล19019
12 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ชักเย่อ)000
13 หมากกระดาน123
14 แอร์โรบิกแดนซ์000
15 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ขาโถกเถก)000
16 เกมส์เบ็ดเตล็ด (วิ่งกระสอบ)000
17 เกมส์เบ็ดเตล็ด (วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน)000
18 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ทอยกอล์ฟ)000
รวมจำนวนนักกีฬาที่ส่งร่วมเข้าแข่งขัน365591

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ลำดับชื่อชนิดกีฬา หญิง ชาย รวม
1 กอล์ฟ022
2 เซปักตะกร้อ055
3 เทเบิลเทนนิส224
4 แบดมินตัน448
5 ประกวดร้องเพลงประกอบจินตลีลา729
6 เปตอง459
7 ฟุตซอล01313
8 ฟุตบอล03030
9 ลอนเทนนิส000
10 วอลเลย์บอล (ผสม)5510
11 แชร์บอล18018
12 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ชักเย่อ)5510
13 หมากกระดาน022
14 แอร์โรบิกแดนซ์415
15 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ขาโถกเถก)112
16 เกมส์เบ็ดเตล็ด (วิ่งกระสอบ)336
17 เกมส์เบ็ดเตล็ด (วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน)336
18 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ทอยกอล์ฟ)112
รวมจำนวนนักกีฬาที่ส่งร่วมเข้าแข่งขัน5784141

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ลำดับชื่อชนิดกีฬา หญิง ชาย รวม
1 กอล์ฟ21416
2 เซปักตะกร้อ055
3 เทเบิลเทนนิส459
4 แบดมินตัน257
5 ประกวดร้องเพลงประกอบจินตลีลา909
6 เปตอง7613
7 ฟุตซอล02020
8 ฟุตบอล03030
9 ลอนเทนนิส6612
10 วอลเลย์บอล (ผสม)10717
11 แชร์บอล18018
12 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ชักเย่อ)5510
13 หมากกระดาน448
14 แอร์โรบิกแดนซ์325
15 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ขาโถกเถก)112
16 เกมส์เบ็ดเตล็ด (วิ่งกระสอบ)336
17 เกมส์เบ็ดเตล็ด (วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน)336
18 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ทอยกอล์ฟ)112
รวมจำนวนนักกีฬาที่ส่งร่วมเข้าแข่งขัน78117195

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ลำดับชื่อชนิดกีฬา หญิง ชาย รวม
1 กอล์ฟ01414
2 เซปักตะกร้อ055
3 เทเบิลเทนนิส257
4 แบดมินตัน6511
5 ประกวดร้องเพลงประกอบจินตลีลา9110
6 เปตอง5611
7 ฟุตซอล01111
8 ฟุตบอล03030
9 ลอนเทนนิส246
10 วอลเลย์บอล (ผสม)6814
11 แชร์บอล10010
12 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ชักเย่อ)4610
13 หมากกระดาน011
14 แอร์โรบิกแดนซ์415
15 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ขาโถกเถก)112
16 เกมส์เบ็ดเตล็ด (วิ่งกระสอบ)246
17 เกมส์เบ็ดเตล็ด (วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน)246
18 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ทอยกอล์ฟ)112
รวมจำนวนนักกีฬาที่ส่งร่วมเข้าแข่งขัน54107161

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ลำดับชื่อชนิดกีฬา หญิง ชาย รวม
1 กอล์ฟ01212
2 เซปักตะกร้อ000
3 เทเบิลเทนนิส202
4 แบดมินตัน448
5 ประกวดร้องเพลงประกอบจินตลีลา000
6 เปตอง000
7 ฟุตซอล088
8 ฟุตบอล02121
9 ลอนเทนนิส011
10 วอลเลย์บอล (ผสม)7815
11 แชร์บอล14014
12 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ชักเย่อ)000
13 หมากกระดาน011
14 แอร์โรบิกแดนซ์325
15 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ขาโถกเถก)000
16 เกมส์เบ็ดเตล็ด (วิ่งกระสอบ)000
17 เกมส์เบ็ดเตล็ด (วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน)000
18 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ทอยกอล์ฟ)000
รวมจำนวนนักกีฬาที่ส่งร่วมเข้าแข่งขัน305787

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ลำดับชื่อชนิดกีฬา หญิง ชาย รวม
1 กอล์ฟ01818
2 เซปักตะกร้อ033
3 เทเบิลเทนนิส448
4 แบดมินตัน358
5 ประกวดร้องเพลงประกอบจินตลีลา819
6 เปตอง7613
7 ฟุตซอล01313
8 ฟุตบอล02828
9 ลอนเทนนิส000
10 วอลเลย์บอล (ผสม)4610
11 แชร์บอล11011
12 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ชักเย่อ)5510
13 หมากกระดาน000
14 แอร์โรบิกแดนซ์000
15 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ขาโถกเถก)112
16 เกมส์เบ็ดเตล็ด (วิ่งกระสอบ)246
17 เกมส์เบ็ดเตล็ด (วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน)336
18 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ทอยกอล์ฟ)112
รวมจำนวนนักกีฬาที่ส่งร่วมเข้าแข่งขัน4998147

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ลำดับชื่อชนิดกีฬา หญิง ชาย รวม
1 กอล์ฟ033
2 เซปักตะกร้อ044
3 เทเบิลเทนนิส358
4 แบดมินตัน246
5 ประกวดร้องเพลงประกอบจินตลีลา7310
6 เปตอง5712
7 ฟุตซอล01010
8 ฟุตบอล02727
9 ลอนเทนนิส224
10 วอลเลย์บอล (ผสม)5712
11 แชร์บอล000
12 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ชักเย่อ)4610
13 หมากกระดาน235
14 แอร์โรบิกแดนซ์000
15 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ขาโถกเถก)101
16 เกมส์เบ็ดเตล็ด (วิ่งกระสอบ)246
17 เกมส์เบ็ดเตล็ด (วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน)336
18 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ทอยกอล์ฟ)101
รวมจำนวนนักกีฬาที่ส่งร่วมเข้าแข่งขัน3788125

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ลำดับชื่อชนิดกีฬา หญิง ชาย รวม
1 กอล์ฟ000
2 เซปักตะกร้อ044
3 เทเบิลเทนนิส224
4 แบดมินตัน6612
5 ประกวดร้องเพลงประกอบจินตลีลา516
6 เปตอง5712
7 ฟุตซอล01414
8 ฟุตบอล02424
9 ลอนเทนนิส000
10 วอลเลย์บอล (ผสม)4610
11 แชร์บอล20020
12 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ชักเย่อ)6410
13 หมากกระดาน022
14 แอร์โรบิกแดนซ์000
15 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ขาโถกเถก)112
16 เกมส์เบ็ดเตล็ด (วิ่งกระสอบ)000
17 เกมส์เบ็ดเตล็ด (วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน)404
18 เกมส์เบ็ดเตล็ด (ทอยกอล์ฟ)011
รวมจำนวนนักกีฬาที่ส่งร่วมเข้าแข่งขัน5372125
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - develop by Dr.Sangpetch Prachai and Mr.Sarayut Neankratok