User

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ปฏิทินดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร  

ปฏิทินดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 48 “ขุนศักรินทร์เกมส์”
ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


วัน/เดือน/ปีเรื่องกิจกรรมสถานที่หมายเหตุ
5 สิงหาคม 2558ประชุมรองอธิการบดี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้แทนหรือผู้เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา ทั้ง 12 แห่งแจ้งกำหนดวันจัดการแข่งขันกีฬา ชนิดกีฬาที่จัดแข่งขัน ใบสมัคร และระเบียบจัดการแข่งขันห้องประชุมสระหงส์ 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณม.ราชภัฏชัยภูมิเวลา 080.00 -12.00 น.
21-25 กันยายน 2558บันทึกข้อมูลเข้าร่วมการแข่งขัน (RF 1)ส่งแบบแสดงความจำนงเข้าร่วมการแข่งขัน (RF 1) ชนิดกีฬาและประเภทที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน  
25 กันยายน - 20 ตุลาคม 2558บันทึกข้อมูลลงในเอกสารหมายเลข RF 2- RF 4ลงทะเบียน สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  
28 ตุลาคม 2558ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยตรวจเอกสารหมายเลข RF 2- RF 4 แถลงข่าวการจัดการแข่งขันฯส่งเอกสารหลักฐาน (RF2-RF4) ตรวจสอบหลักฐานนักกีฬาจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ 
5 พฤศจิกายน 2558แจ้งรายชื่อนักกีฬาที่ขาดหลักฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ส่งหลักฐานนักกีฬาไม่ครบ  
20 พฤศจิกายน 2558วันสุดท้ายส่งหลักฐานเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ส่งหลักฐานนักกีฬาไม่ครบ  
17 ธันวาคม 2558ประชุมผู้ควบคุมทีม
พิธีเปิด
งานเลี้ยงรับรอง
 • ประชุมผู้ควบคุมทีม/ ผู้ฝึกสอน/ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ทุกชนิดกีฬา
 • ประชุมย่อยชี้แจ้งระเบียบการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิด
 • จับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล
 • พิธีเปิด
 • พิธีมอบธงการแข่งขัน
 • งานเลี้ยงรับรอง ผู้บริหาร/ผู้ควบคุมทีม/ ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน/ นักกีฬา
 • อาคาร 31 (อาคารยุพราชเบญจมงคล)ส่งเงินสมทบการจัดแข่งขัน
  17-18 ธันวาคม 2558แข่งขันตามกำหนดการดำเนินการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิด ตามตารางการแข่งขัน  

  หมายเหตุ : ผู้ประสานงาน ผศ.ดร. สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร
  ผศ.ดร.พิเศษ ตู้กลาง
  นายบรรเลง ไม้โคกสูง
  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
  หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ
  โทร. 061-0190088
  โทร. 088-5838844
  โทร. 087-8749192
   

  แสดงรายงานก่อนพิมพ์

   
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739
  Copyright © 2015 - All Rights Reserved - develop by Dr.Sangpetch Prachai and Mr.Sarayut Neankratok