User

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน  

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำปีการศึกษา 2558


ชื่อเกมส์ :

ขุนศักรินทร์เกมส์

สัญลักษณ์ :

"ขุนศักรินทร์"
   รูปพ่อขุนศักรินทร์ ซึ่งเป็นศาลที่บุคลากรในมหาวิทยาลัยเคารพนับถือออกแบบให้อยู่ภายในรูปปราสาทหินพิมายซึ่ง - เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา

สีส้ม

หมายถึง สีประจำจังหวัดนครราชสีมา

สีเขียว – เหลือง

หมายถึง สีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สีดอกราชพฤกษ์

หรือ ดอกคูณเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รูปห่วง 12 ห่วง

หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 แห่ง ฐานโค้งสีเขียวล่างสุด หมายถึง สนามการแข่งขันกีฬา

สัตว์นำโชค ( Mascot ) 

น้องดอกคูณ

ช้างงาจอบ

      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้กำหนดให้ช้างจางอบเป็นสัญลักษณ์สัตว์นำโชคในการแข่งขัน
      "ช้างจางอบ" เป็นช้าง 1 ใน 9 สกุลที่พบในจังหวัดนครราชสีมา โดยพบชิ้นส่วนฟัน และ ขากรรไกร ที่กลายเป็นหินในบ่อดูดทรายริมแม่น้ำมูลเขตตำบลท่าช้างของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา มีชื่อ - ทางวิทยาศาสตร์อยู่ในกลุ่มของสัตว์มีงวง สกุลโปนไดโนธีเรียม Prodenotherium ซึ่งแตกต่างกับช้างไทยปัจจุบันที่จัดอยู่ในสกุล เอลิฟาส Elephas
      ช้างงาจอบจากแหล่งตำบลท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ เคยมีชีวิตอยู่ในช่วง 16 – 5 ล้านปีก่อน มีขนาดใกล้เคียงกับช้างไทยปัจจุบัน ความสูงถึงหลังบริเวณไหล่ ราว 2.7 เมตร ไม่มีงาบน มีเฉพาะงาล่างที่โค้งงอลงล่างคล้ายจอบ คาดว่าใช้ในการขุดหารากไม้ตามตลิ่ง หรือใช้แซะเปลือกไม้ออกจากลำต้น จากการสำรวจเคยพบซากช้างงาจอบที่จังหวัดพะเยา ส่วนในประเทศอื่นๆพบทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรปและแอฟริกา
      ความสำคัญของช้างงาจอบดังกล่าว คือ เป็นตัวแทนของช้างดึกดำบรรพ์ทั้งหมดในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดที่พบช้างดึกดำบรรพ์มากที่สุดในประเทศไทย และของโลกถึง 8 สกุลจาก 42 สกุลที่พบทั่วโลก รวมทั้งมีอายุเก่ามากและมีงาที่แปลกแตกต่างจากช้างดึกดำบรรพ์อื่นๆนอกจากนี้ยังบอกถึงสภาพถิ่นที่อยู่เป็นที่ราบลุ่มน้ำและป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์
      ช้างงาจอบที่เป็นสัตว์นำโชค ( Mascot ) ของการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ชื่อ " น้องดอกคูณ "
 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - develop by Dr.Sangpetch Prachai and Mr.Sarayut Neankratok