User

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  รายงานจำนวนนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน  
ชื่อสถาบันการศึกษา :

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ลำดับชื่อชนิดกีฬา หญิง ชาย รวม
1 กรีฑา10717
2 ฟุตบอล02525
3 ฟุตซอล141529
4 บาสเกตบอล121527
5 วอลเลย์บอล131427
6 แฮนด์บอล01414
7 รักบี้ฟุตบอล 7 คน000
8 วอลเลย์บอลชายหาด022
9 เซปักตะกร้อ141428
10 เทเบิลเทนนิส5510
11 แบดมินตัน4711
12 เปตอง5712
13 เทควันโด358
14 มวยสากลสมัครเล่น011
15 มวยไทยสมัครเล่น011
16 ลีลาส000
17 หมากกระดาน6713
18 ทักษะดนตรี42529
19 ลอนเทนนิส448
รวมจำนวนนักกีฬาที่ส่งร่วมเข้าแข่งขัน94168262

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ลำดับชื่อชนิดกีฬา หญิง ชาย รวม
1 กรีฑา131831
2 ฟุตบอล02525
3 ฟุตซอล161228
4 บาสเกตบอล151530
5 วอลเลย์บอล151530
6 แฮนด์บอล14014
7 รักบี้ฟุตบอล 7 คน141428
8 วอลเลย์บอลชายหาด369
9 เซปักตะกร้อ131427
10 เทเบิลเทนนิส549
11 แบดมินตัน033
12 เปตอง6612
13 เทควันโด213
14 มวยสากลสมัครเล่น112
15 มวยไทยสมัครเล่น123
16 ลีลาส6612
17 หมากกระดาน71017
18 ทักษะดนตรี163248
19 ลอนเทนนิส055
รวมจำนวนนักกีฬาที่ส่งร่วมเข้าแข่งขัน147189336

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ลำดับชื่อชนิดกีฬา หญิง ชาย รวม
1 กรีฑา72835
2 ฟุตบอล02525
3 ฟุตซอล121729
4 บาสเกตบอล01111
5 วอลเลย์บอล151530
6 แฮนด์บอล151530
7 รักบี้ฟุตบอล 7 คน141428
8 วอลเลย์บอลชายหาด448
9 เซปักตะกร้อ121224
10 เทเบิลเทนนิส448
11 แบดมินตัน7714
12 เปตอง369
13 เทควันโด268
14 มวยสากลสมัครเล่น246
15 มวยไทยสมัครเล่น167
16 ลีลาส336
17 หมากกระดาน527
18 ทักษะดนตรี000
19 ลอนเทนนิส369
รวมจำนวนนักกีฬาที่ส่งร่วมเข้าแข่งขัน109185294

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ลำดับชื่อชนิดกีฬา หญิง ชาย รวม
1 กรีฑา71421
2 ฟุตบอล02525
3 ฟุตซอล01818
4 บาสเกตบอล151530
5 วอลเลย์บอล121224
6 แฮนด์บอล000
7 รักบี้ฟุตบอล 7 คน000
8 วอลเลย์บอลชายหาด044
9 เซปักตะกร้อ121527
10 เทเบิลเทนนิส347
11 แบดมินตัน4711
12 เปตอง6511
13 เทควันโด6713
14 มวยสากลสมัครเล่น011
15 มวยไทยสมัครเล่น358
16 ลีลาส2810
17 หมากกระดาน000
18 ทักษะดนตรี224
19 ลอนเทนนิส022
รวมจำนวนนักกีฬาที่ส่งร่วมเข้าแข่งขัน72144216

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ลำดับชื่อชนิดกีฬา หญิง ชาย รวม
1 กรีฑา101727
2 ฟุตบอล02525
3 ฟุตซอล171734
4 บาสเกตบอล141529
5 วอลเลย์บอล151530
6 แฮนด์บอล131528
7 รักบี้ฟุตบอล 7 คน131124
8 วอลเลย์บอลชายหาด459
9 เซปักตะกร้อ151429
10 เทเบิลเทนนิส5510
11 แบดมินตัน6713
12 เปตอง6612
13 เทควันโด5611
14 มวยสากลสมัครเล่น066
15 มวยไทยสมัครเล่น257
16 ลีลาส6612
17 หมากกระดาน2810
18 ทักษะดนตรี336
19 ลอนเทนนิส6410
รวมจำนวนนักกีฬาที่ส่งร่วมเข้าแข่งขัน142190332

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ลำดับชื่อชนิดกีฬา หญิง ชาย รวม
1 กรีฑา91726
2 ฟุตบอล02525
3 ฟุตซอล171633
4 บาสเกตบอล131528
5 วอลเลย์บอล131528
6 แฮนด์บอล01515
7 รักบี้ฟุตบอล 7 คน000
8 วอลเลย์บอลชายหาด303
9 เซปักตะกร้อ131528
10 เทเบิลเทนนิส5510
11 แบดมินตัน4711
12 เปตอง6612
13 เทควันโด5510
14 มวยสากลสมัครเล่น246
15 มวยไทยสมัครเล่น459
16 ลีลาส151530
17 หมากกระดาน459
18 ทักษะดนตรี142337
19 ลอนเทนนิส033
รวมจำนวนนักกีฬาที่ส่งร่วมเข้าแข่งขัน127196323

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ลำดับชื่อชนิดกีฬา หญิง ชาย รวม
1 กรีฑา71421
2 ฟุตบอล02525
3 ฟุตซอล171734
4 บาสเกตบอล01414
5 วอลเลย์บอล01414
6 แฮนด์บอล141529
7 รักบี้ฟุตบอล 7 คน141428
8 วอลเลย์บอลชายหาด448
9 เซปักตะกร้อ151530
10 เทเบิลเทนนิส336
11 แบดมินตัน5510
12 เปตอง5611
13 เทควันโด6511
14 มวยสากลสมัครเล่น246
15 มวยไทยสมัครเล่น268
16 ลีลาส000
17 หมากกระดาน000
18 ทักษะดนตรี000
19 ลอนเทนนิส6612
รวมจำนวนนักกีฬาที่ส่งร่วมเข้าแข่งขัน100167267

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ลำดับชื่อชนิดกีฬา หญิง ชาย รวม
1 กรีฑา7815
2 ฟุตบอล02121
3 ฟุตซอล000
4 บาสเกตบอล01515
5 วอลเลย์บอล121527
6 แฮนด์บอล000
7 รักบี้ฟุตบอล 7 คน01212
8 วอลเลย์บอลชายหาด246
9 เซปักตะกร้อ41216
10 เทเบิลเทนนิส5510
11 แบดมินตัน055
12 เปตอง4610
13 เทควันโด336
14 มวยสากลสมัครเล่น145
15 มวยไทยสมัครเล่น011
16 ลีลาส000
17 หมากกระดาน000
18 ทักษะดนตรี192948
19 ลอนเทนนิส246
รวมจำนวนนักกีฬาที่ส่งร่วมเข้าแข่งขัน59144203

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ลำดับชื่อชนิดกีฬา หญิง ชาย รวม
1 กรีฑา4812
2 ฟุตบอล02525
3 ฟุตซอล01212
4 บาสเกตบอล91019
5 วอลเลย์บอล101424
6 แฮนด์บอล000
7 รักบี้ฟุตบอล 7 คน000
8 วอลเลย์บอลชายหาด505
9 เซปักตะกร้อ505
10 เทเบิลเทนนิส033
11 แบดมินตัน6814
12 เปตอง459
13 เทควันโด000
14 มวยสากลสมัครเล่น022
15 มวยไทยสมัครเล่น022
16 ลีลาส000
17 หมากกระดาน246
18 ทักษะดนตรี235
19 ลอนเทนนิส022
รวมจำนวนนักกีฬาที่ส่งร่วมเข้าแข่งขัน4798145

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ลำดับชื่อชนิดกีฬา หญิง ชาย รวม
1 กรีฑา11213
2 ฟุตบอล000
3 ฟุตซอล000
4 บาสเกตบอล01414
5 วอลเลย์บอล01212
6 แฮนด์บอล000
7 รักบี้ฟุตบอล 7 คน000
8 วอลเลย์บอลชายหาด000
9 เซปักตะกร้อ01212
10 เทเบิลเทนนิส156
11 แบดมินตัน459
12 เปตอง5510
13 เทควันโด011
14 มวยสากลสมัครเล่น246
15 มวยไทยสมัครเล่น156
16 ลีลาส000
17 หมากกระดาน000
18 ทักษะดนตรี000
19 ลอนเทนนิส000
รวมจำนวนนักกีฬาที่ส่งร่วมเข้าแข่งขัน147589

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ลำดับชื่อชนิดกีฬา หญิง ชาย รวม
1 กรีฑา61218
2 ฟุตบอล02525
3 ฟุตซอล141630
4 บาสเกตบอล151530
5 วอลเลย์บอล121325
6 แฮนด์บอล151530
7 รักบี้ฟุตบอล 7 คน000
8 วอลเลย์บอลชายหาด404
9 เซปักตะกร้อ01515
10 เทเบิลเทนนิส549
11 แบดมินตัน167
12 เปตอง6915
13 เทควันโด8614
14 มวยสากลสมัครเล่น235
15 มวยไทยสมัครเล่น178
16 ลีลาส000
17 หมากกระดาน6410
18 ทักษะดนตรี000
19 ลอนเทนนิส055
รวมจำนวนนักกีฬาที่ส่งร่วมเข้าแข่งขัน95155250

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ลำดับชื่อชนิดกีฬา หญิง ชาย รวม
1 กรีฑา72229
2 ฟุตบอล02525
3 ฟุตซอล171734
4 บาสเกตบอล151530
5 วอลเลย์บอล151530
6 แฮนด์บอล151530
7 รักบี้ฟุตบอล 7 คน000
8 วอลเลย์บอลชายหาด369
9 เซปักตะกร้อ111526
10 เทเบิลเทนนิส448
11 แบดมินตัน7714
12 เปตอง6612
13 เทควันโด358
14 มวยสากลสมัครเล่น3811
15 มวยไทยสมัครเล่น044
16 ลีลาส000
17 หมากกระดาน145
18 ทักษะดนตรี132033
19 ลอนเทนนิส145
รวมจำนวนนักกีฬาที่ส่งร่วมเข้าแข่งขัน121192313
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - develop by Dr.Sangpetch Prachai and Mr.Sarayut Neankratok