User

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ข้อมูลที่พักและรายชื่อโรงแรม  

ข้อมูลที่พักและรายชื่อโรงแรม

ข้อมูลที่พัก
ปฏิทินดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 48 “ขุนศักรินทร์เกมส์”
ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ที่พักนักกีฬา
      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดที่พักสำหรับนักกีฬาที่กองทัพภาคที่ 2 (โรงนอนทหาร) โดยจัดแบ่งพักตามชนิดกีฬา แยกชาย, หญิง แยกมหาวิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะห์แต่ละมหาวิทยาลัยส่งข้อมูลนักกีฬาที่เข้าพักเพื่อประสานกองทัพภาคที่ 2 จัดเตรียมสถานที่พัก
ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
      โดยแจ้งมายังฝ่ายที่พักนักกีฬาแลเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
          ติดต่อ : อาจารย์ปนัดดา บุญพาวัฒนา
          หมายเลขโทรศัพท์ : 081-8778925
          โทรสาร : 044-272817
          E-mail : praparnbu@gmail.com
          หรือ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบฟอร์มแจ้งจำนวนนักกีฬาที่เข้าพัก

แสดงรายงานก่อนพิมพ์

 

 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - develop by Dr.Sangpetch Prachai and Mr.Sarayut Neankratok