User

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ประวัติการแข่งขันกีฬา  

ประวัติ

การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


      การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการแข่งขันมาแล้วรวม 37 ครั้ง และมีมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดังนี้
ครั้งที่ 1ปีการศึกษา 2520วิทยาลัยครูมหาสารคาม
ครั้งที่ 2ปีการศึกษา 2521วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
ครั้งที่ 3ปีการศึกษา 2522วิทยาลัยครูมหาสารคาม
ครั้งที่ 4ปีการศึกษา 2523วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
ครั้งที่ 5ปีการศึกษา 2524วิทยาลัยครูนครราชสีมา
ครั้งที่ 6ปีการศึกษา 2525วิทยาลัยครูเลย
ครั้งที่ 7ปีการศึกษา 2526วิทยาลัยครูอุดรธานี
ครั้งที่ 8ปีการศึกษา 2527วิทยาลัยครูสุรินทร์
ครั้งที่ 9ปีการศึกษา 2528วิทยาลัยครูสกลนคร
ครั้งที่ 10ปีการศึกษา 2529วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
ครั้งที่ 11ปีการศึกษา 2530วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
ครั้งที่ 12ปีการศึกษา 2531วิทยาลัยครูนครราชสีมา
ครั้งที่ 13ปีการศึกษา 2532วิทยาลัยครูเลย
ครั้งที่ 14ปีการศึกษา 2533วิทยาลัยครูอุดรธานี
ครั้งที่ 15ปีการศึกษา 2534วิทยาลัยครูนครราชสีมา
ครั้งที่ 16ปีการศึกษา 2535วิทยาลัยครูสุรินทร์
ครั้งที่ 17ปีการศึกษา 2536วิทยาลัยครูสกลนคร
ครั้งที่ 18ปีการศึกษา 2537วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
      สำหรับครั้งที่ 19 เนื่องจากวิทยาลัยครูต่างๆ ได้รับพระราชทานนามของสถาบันใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏ” จึงเปลี่ยนการแข่งขันใหม่เป็น “กีฬานักศึกษาสถาบันราชภัฏ”
ครั้งที่ 19ปีการศึกษา 2538สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
ครั้งที่ 20ปีการศึกษา 2539สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
ครั้งที่ 21ปีการศึกษา 2540สถาบันราชภัฏเลย
ครั้งที่ 22ปีการศึกษา 2541สถาบันราชภัฏอุดรธานี
ครั้งที่ 23ปีการศึกษา 2542สถาบันราชภัฏสกลนคร
ครั้งที่ 24ปีการศึกษา 2543สถาบันราชภัฏสุรินทร์
ครั้งที่ 25ปีการศึกษา 2544สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
ครั้งที่ 26ปีการศึกษา 2545สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
ครั้งที่ 27ปีการศึกษา 2546สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
      สำหรับครั้งที่ 28 เนื่องจากสถาบันราชภัฏต่างๆ ได้รับพระราชทานของสถาบันใหม่ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” จึงเปลี่ยนการแข่งขันใหม่เป็น “กีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ”
ครั้งที่ 28ปีการศึกษา 2547มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ครั้งที่ 29ปีการศึกษา 2548มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ครั้งที่ 30ปีการศึกษา 2549มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ครั้งที่ 31ปีการศึกษา 2550มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ครั้งที่ 32ปีการศึกษา 2551มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ครั้งที่ 33ปีการศึกษา 2552มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ครั้งที่ 34ปีการศึกษา 2553มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ครั้งที่ 35ปีการศึกษา 2554มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ครั้งที่ 36ปีการศึกษา 2555มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ครั้งที่ 37ปีการศึกษา 2556มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ครั้งที่ 38ปีการศึกษา 2557มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แสดงรายงานก่อนพิมพ์

 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - develop by Dr.Sangpetch Prachai and Mr.Sarayut Neankratok