User

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ปฏิทินดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษา  

ปฏิทินดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 39 “ขุนศักรินทร์เกมส์”
ระหว่างวันที่ 20 - 25 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


วัน/เดือน/ปีเรื่องกิจกรรมสถานที่หมายเหตุ
5 สิงหาคม 2558ประชุมรองอธิการบดี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้แทน/ผู้เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา ทั้ง 12 แห่ง แจ้งกำหนดวันจัดการแข่งขันกีฬา ชนิดกีฬาที่จัดแข่งขัน ใบสมัคร และระเบียบจัดการแข่งขันห้องประชุมสระหงส์ 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ม.ราชภัฏชัยภูมิ เวลา 08.00 -12.00 น.
21-25 กันยายน 2558บันทึกข้อมูลเข้าร่วมการแข่งขัน (RF 1)ส่งแบบแสดงความจำนงเข้าร่วมการแข่งขัน (RF 1) ชนิดกีฬาและประเภทที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน  
25 กันยายน - 20 ตุลาคม 2558บันทึกข้อมูล ลงในเอกสารหมายเลข RF2- RF4 (ใบสมัคร และอื่น ๆ ) ลงทะเบียน สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  
28 ตุลาคม 2558ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัย ตรวจเอกสารหมายเลข RF 2- RF 4 ประชุมผู้ควบคุมดนตรี แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬา ส่งเอกสารหลักฐาน (RF2- RF4) ตรวจสอบหลักฐานนักกีฬา จับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ 
5 พฤศจิกายน 2558แจ้งรายชื่อนักกีฬาที่ขาดหลักฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ส่งหลักฐานนักกีฬาไม่ครบ  
20 พฤศจิกายน 2558วันสุดท้ายส่งหลักฐานเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ส่งหลักฐานนักกีฬาไม่ครบ  
19 ธันวาคม 2558ประชุมผู้ควบคุมทีม/ ผู้ฝึกสอน/ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ทุกชนิดกีฬา แจ้งระเบียบการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิด
ประชุมย่อยแต่ละชนิดกีฬา
จับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล
อาคาร 31 (อาคารยุพราชเบญจมงคล)ส่งเงินสมทบการจัดแข่งขัน
20 ธันวาคม 2558พิธีเปิดพิธีเปิด และงานเลี้ยงรับรอง ผู้บริหาร/ ผู้ควบคุมทีม/ ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน/ นักกีฬาสนามเฉลิมพระเกียรติ 80 ฯ 
20-25 ธันวาคม 2558แข่งขันตามกำหนดการดำเนินการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิด ตามตารางการแข่งขัน  
25 ธันวาคม 2558พิธีปิดการแข่งขันพิธีปิดการแข่งขัน และพิธีมอบธงการแข่งขันม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

หมายเหตุ : ผู้ประสานงาน ผศ.ดร. สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร
ผศ.ดร.พิเศษ ตู้กลาง
นายบรรเลง ไม้โคกสูง
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ
โทร. 061-0190088
โทร. 088-5838844
โทร. 087-8749192
 

แสดงรายงานก่อนพิมพ์

 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - develop by Dr.Sangpetch Prachai and Mr.Sarayut Neankratok